Privacy Reglement

In dit privacy reglement wordt beschreven hoe wij als praktijk omgaan met uw (vertrouwelijke) gegevens.

Informatieverstrekking

a. De praktijk geeft geen medische gegevens van u aan derden, tenzij het gaat om (para)medische behandelaars en de informatieverstrekking bijdraagt aan uw welzijn/behandeling. Aan niet medici (advocaten, werkgevers etc) wordt geen informatie verstrekt, tenzij zij een schriftelijk toestemmingsformulier, door u ondertekend, kunnen laten zien.
b. De praktijk geeft geen verklaringen af voor reisannuleringen, school-en of werkverzuim of overige zaken; dit is volgens de gedragsregels van onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG). Wel kunt u altijd een uitdraai uit (een deel van uw dossier) vragen en die ter beschikking stellen aan de personen die u in wilt lichten over uw medische situatie.
c. U heeft recht op begrijpelijke voorlichting over uw gezondheidsproblemen en eventuele behandelingen. Wij doen ons best die te geven. Indien u dingen niet begrijpt, laat het ons dan s.v.p. weten.
d. Volgens de wet hebben ouders hebben het recht geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand van hun kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar . Vanaf 12 jaar moeten kinderen het zelf goed vinden dat er informatie aan de ouders gegeven wordt. Wanneer ouders gescheiden zijn en zij beiden het wettelijk gezag over hun kind (eren) hebben, hebben zij in principe beiden recht op informatie over zaken die de gezondheid van hun kind(eren) betreft. In principe is het de verantwoordelijkheid van de ouder die het kind bij het bezoek aan de praktijk begeleid om de andere ouder te informeren Informatie (dossier)beveiliging.

De praktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken (de huisartsen, hun waarnemers, de praktijkassistenten, de praktijkondersteuners, de huisartsen in opleiding en eventuele co-assistenten) of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
a. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden volgens de wet vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
b. Alle dossiers zijn digitaal opgeslagen in een online beschikbaar Huisartsen Informatie Systeem. Alleen de eerder genoemde medewerkers hebben hiervoor toegang door een beveiligde verbinding.
c. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een veilig netwerk waarmee medische gegevens tussen behandelaars in dezelfde regio uitgewisseld kunnen worden (het zogenaamde Landelijk Schakel Punt). Zodra dit gerealiseerd is , kunt u ervoor kiezen voor deze eventuele uitwisseling toestemming te geven. Uw gegevens worden ook dan nog alleen ingezien wanneer uw medische toestand dat noodzakelijk maakt. Indien deze toestemming niet gegeven is, vindt deze uitwisseling niet plaats.

Informatie (dossier)beheer
a. U heeft recht op inzage in alle gegevens die over u zijn verzameld en verwerkt. Omdat deze medische gegevens vaak moeilijk te begrijpen zijn, vindt inzage in het medisch dossier bij voorkeur in aanwezigheid van uw huisarts plaats. Deze kan dan toelichting geven bij onduidelijkheid; kunt hiervoor een speciale afspraak voor maken.
b. U kunt verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze feitelijk onvolledig en/of onjuist zijn.
c. Wanneer u na inzage in de gegevens een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens verlangt, kan dit door de praktijk worden verstrekt tegen een kopieervergoeding.
d. U mag verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Dit wordt sterk afgeraden maar u kunt dit verzoek met uw huisarts te bespreken.
e. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
f. Wanneer u zich bij een andere huisarts in laat schrijven, wordt uw dossier aan uw nieuwe huisarts verzonden. Hiervoor hebben wij een schriftelijk, door u ondertekend verzoek nodig.

Website

Dit is de privacy verklaring van de praktijk. In deze verklaring staat hoe de praktijk omgaat met de persoonsgegevens verkregen via deze website. De verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u de praktijk verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzamelde gegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.
Deze gegevens gebruikt de praktijk voor de volgende doeleinden:
- het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
- het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
- het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
- het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
- het behandelen van geschillen;
- het doen uitoefenen van accountantscontrole;
- het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
- verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door de praktijk alleen worden verstrekt aan:
- degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
- degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
- onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
- zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
- derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
- anderen, indien:

- u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
- de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).